Algemene Voorwaarden Het Creatiepunt

 

Definities

Het Creatiepunt: Marketing, Concept en Ontwerpbureau Het Creatiepunt ingeschreven onder nr. 24389059 bij de Kamer van Koophandel Rotterdam
Opdrachtgever: Elke wederpartij van Het Creatiepunt

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Het Creatiepunt gesloten offertes, facturen, (digitale) overeenkomsten en opdrachten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend indien Het Creatiepunt deze schriftelijk heeft bevestigd en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door Het Creatiepunt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Tenzij hierin nadrukkelijk schriftelijk een termijn voor aanvaarding is vermeld, binden aanbiedingen of prijsopgaven Het Creatiepunt niet en gelden deze slechts als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht. Iedere aanvaarde opdracht wordt door Het Creatiepunt deugdelijk en per e-mail en/of schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.
2.2 Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt en aanvaard, dienen door de opdrachtgever tijdig en per e-mail aan Het Creatiepunt te worden meegedeeld en vervolgens door Het Creatiepunt per e-mail te worden aanvaard. Worden de wijzigingen mondeling c.q. telefonisch of per fax doorgegeven, dan is het risico daarvan voor de opdrachtgever.
2.3 Indien deze naar het oordeel van Het Creatiepunt redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, danwel uit de aard van de opdracht voortvloeit, is Het Creatiepunt indien akkoord bevonden door de opdrachtgever, gerechtigd om namens -en voor rekening van- opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins terbeschikkingstelling van goederen en/of diensten te geven. Indien door bedoelde derden algemene voorwaarden ten opzichte van Het Creatiepunt worden gehanteerd zullen die voorwaarden onverkort ten opzichte van opdrachtgever gelden.
2.4 In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht dient zulks per e-mail en/of schriftelijk door opdrachtgever te geschieden, onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever alsdan Het Creatiepunt onmiddellijk te betalen voor de reeds door haar verrichte werkzaamheden van minimaal het offertebedrag en haar schadeloos te stellen m.b.t. alle gevolgen, voortvloeiende uit zo een annulering.
2.5 Een aanbieding of offerte gedaan door Het Creatiepunt heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders vermeld.

 

Artikel 3. Levering

3.1 Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de uitvoering en de voortgang van de opdracht te doen plaatsvinden. De opdrachtgever is terstond in verzuim en schadeplichtig indien hij niet aan deze verplichting voldoet;
3.2 De eigendom van geleverde goederen en/of diensten gaat pas over op opdrachtgever zodra deze heeft betaald. Tot aan het tijdstip van betaling is opdrachtgever gehouden de goederen gescheiden van andere goederen en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van Het Creatiepunt te bewaren.
3.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen kan Het Creatiepunt door opdrachtgever slechts gehouden worden aan het leveren van een inspanningsverplichting.
3.4 Overschrijding van de af- of opleveringstermijnen kunnen in beginsel niet tot ontbinding van de overeenkomst leiden, noch tot opschorting van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever. In een dergelijk geval zal de opdrachtgever aan Het Creatiepunt bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit een redelijke termijn verlenen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen;
3.5 Indien de overschrijding van dien aard is dat van de opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat deze overeenkomst gestand doet, dan is opdrachtgever gerechtigd om de opdracht bij aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploit met een opzegtermijn van 4 weken te annuleren;
3.6 Leveringen geschieden af-fabriek of vanaf de plaats waar de zaken zijn geproduceerd, waarbij de opdrachtgever de zaken zal afhalen. Indien de zaken bij de opdrachtgever worden afgeleverd dan dient de opdrachtgever de kosten van het transport te dragen;
3.7 Bij levering onder rembours dient de opdrachtgever alvorens de zending te accepteren, na te gaan of de zaken in onbeschadigde staat zijn;
3.8 De opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tijdens het vervoer.

 

Artikel 4. Dienstverlening

4.1 Het Creatiepunt zal zich tot het uiterste inspannen om er voor te zorgen, maar kan niet volledig garanderen dat een door Het Creatiepunt ontworpen, vervaardigde, in gebruik gegeven en/of onderhouden website zal werken met de meest voorkomende en gebruikte webbrowsers.
4.2 Een éénmaal gemaakte website die op basis van aangereikte informatie is vervaardigd, kan kosteloos slechts op detailpunten worden bijgesteld, wanneer deze binnen een periode van twee weken na oplevering van de website aan Het Creatiepunt worden gemeld. Worden echter veranderingen van meer essentiële aard gewenst of op een later tijdstip dan twee weken, dan is Het Creatiepunt gerechtigd de benodigde extra manuren tegen normaal tarief in rekening te brengen.
4.3 Het Creatiepunt is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst (ten dele) te laten verrichten door Het Creatiepunt in te schakelen derden.
4.4 Het Creatiepunt is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de opdrachtgever. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de opdrachtgever wordt toegebracht, is voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Prijzen/betaling

5.1 Alle geoffreerde prijzen zijn steeds exclusief Omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen tenzij anders vermeld;
5.2 Van overheidswege opgelegde verhogingen van belastingen en/of heffingen op verrichte diensten of geleverde zaken, welke van kracht worden tussen het tijdstip van de totstandkoming van een overeenkomst en de levering, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
5.3 De kosten van aflevering (waaronder kosten van weging en telling, kosten van overleveren, kosten van oververpakking begrepen) komen ten laste van de opdrachtgever;
5.4 Het Creatiepunt kan bij een levering die uit gedeelten bestaat, na elke deellevering factureren;
5.5 Het Creatiepunt is bevoegd om voorafgaand aan een opdracht vooruitbetaling van het offertebedrag of een deel daarvan te verlangen waarop een beding is gesteld dat de overeengekomen werkzaamheden niet zullen worden verricht c.q. zullen worden vervolgd alvorens betaling heeft plaatsgevonden.
5.6 Het Creatiepunt kan zekerheidstelling ter hoogte van het offertebedrag, voorafgaand of tijdens een opdracht van de opdrachtgever verlangen;
5.7 Indien tussen partijen slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de reclamebranche als redelijk beschouwd bedrag.
5.8 Alle facturen van Het Creatiepunt dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te zijn voldaan.
5.9 Vanaf de 7e dag na de herinnering is Het Creatiepunt gerechtigd om van opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling , alle kosten te vorderen die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, daaronder begrepen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,= exclusief verschotten en omzetbelasting.

 

Artikel 6. Prijswijzigingen

6.1 Het Creatiepunt is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien:
a. Sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden:
b. Van overheidswege (van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen);
c. Algemene kosten (met arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten);
d. Aanzienlijke wijziging in de valutaverhoudingen;
e. Overige omstandigheden die in het algemeen met voorgaande omstandigheden vergelijkbaar zijn.
f. De inhoud van de opdracht bij instructie van de opdrachtgever wijzigt of extra werkzaamheden gevolg zijn van verstrekking door opdrachtgever van onduidelijk materiaal (schetsen/tekeningen/modellen/beelden), ondeugdelijke informatiedragers etc.;
g. Sprake is van buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid/vrijwaring

7.1 Het Creatiepunt is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het door opdrachtgever aanwenden van de door Het Creatiepunt geleverde diensten, adviezen, ontwerpen en/of goederen. Daar waar Het Creatiepunt aan opdrachtgever levert op het vlak van communicatie-uitingen is Het Creatiepunt in het bijzonder niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele misleiding, een ingrijpen van de Reclame Codecommissie, het maken van inbreuk op de intellectuele eigendommen van derden, het (niet-)deponeren en (niet-)onderhouden van merken en modellen, het schenden van auteursrechten etc.
7.2 Het Creatiepunt is nimmer aansprakelijk voor de toepasbaarheid, juistheid en/of uitwerking van de door haar verstrekte marketing adviezen, reclame adviezen en opleidingen.
7.3 Indien Het Creatiepunt in opdracht van opdrachtgever drukwerk moet laten vervaardigen of levert is Het Creatiepunt niet aansprakelijk voor zet- en/of drukfouten indien opdrachtgever de drukproeven schriftelijk heeft goedgekeurd. Het Creatiepunt zal eerst tot verdere verwerking (reproductie) van de drukproef overgaan, nadat de opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de drukproef.
7.4 Opdrachtgever vrijwaart Het Creatiepunt tegen alle aanspraken van derden welke hun oorsprong zouden kunnen vinden in opdrachten van opdrachtgever aan Het Creatiepunt.
7.5 Indien Het Creatiepunt, conform de overeengekomen uitsluitingen c.q. vrijwaringen, voor door opdrachtgever geleden schade aansprakelijk kan worden gehouden, zal die schade te allen tijde beperkt zijn tot ten hoogste 80% van het factuurbedrag van Het Creatiepunt exclusief de omzetbelasting en verschotten welke gepaard is gegaan met de desbetreffende opdracht aan Het Creatiepunt.
7.6 Het Creatiepunt is niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade, ten gevolge van het door opdrachtgever aan haar feitelijk ter beschikkingstellen van roerende zaken zoals voorbeelden, foto’s, teksten en/of adressenbestanden etc. etc.. In voorkomende gevallen dient opdrachtgever die zaken te verzekeren.
7.7 Het Creatiepunt is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. Het Creatiepunt kan daardoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Het Creatiepunt aan opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten uitsluitend bij Het Creatiepunt of haar licentiegevers en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
8.2 Het Creatiepunt verleent opdrachtgever slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. Opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van haar eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Het Creatiepunt aan haar zijn verleend.
8.3 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Het Creatiepunt niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
8.4 Het Creatiepunt is niet verantwoordelijk voor het intellectuele eigendom van de door opdrachtgever verstrekte foto’s, beelden en geluidsdragers.
8.5 Indien er gebruik wordt gemaakt van rechtenvrije foto’s is Het Creatiepunt niet verantwoordelijk voor het verschijnen van soortgelijke en zelfde foto’s in de branche, regio of bij concurrenten.

 

Artikel 9. Terugvordering

9.1 Het Creatiepunt accepteert uitsluitend schriftelijke verzoeken tot terugvordering.
9.2 Ten aanzien van zichtbare gebreken geldt een terugvorderingstermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van levering.
9.3 Ten aanzien van onzichtbare gebreken geldt een terugvorderingstermijn van 7 dagen, te rekenen vanaf het moment waarop die gebreken redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden.
9.4 Terugvorderingen schorten de verplichtingen van opdrachtgever tot betaling niet op.
9.5 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Het Creatiepunt te allen tijde beslissend.
9.6 Afwijkingen tussen het geleverde werk en het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, die gezien de aard van de opdracht van geringe betekenis zijn, kunnen geen reden zijn voor terugvordering; Met geringe betekenis wordt bedoeld “een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het werk”;

 

Artikel 10. Overmacht

10.1 In geval van tijdelijke overmacht is Het Creatiepunt gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 In geval van blijvende overmacht is Het Creatiepunt gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
10.3 Noch in geval van tijdelijke, noch in geval van blijvende overmacht heeft opdrachtgever enig recht op schadevergoeding.
10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarop Het Creatiepunt geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor die nakoming in redelijkheid niet van Het Creatiepunt kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden te voorzien zijn of voorzien konden worden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: oorlog, oproer, werknemersacties, plotseling excessieve ziekte van personeel, overheidsvoorschriften, brand, (natuur)rampen, inbraak, ernstige technische storingen (met name in computerapparatuur) en overmacht aan de zijde van toeleveranciers.

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen alsmede in geval van surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, is Het Creatiepunt gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst:de uitvoering van de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of de overeenkomst en de direct daarmede samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden; onverminderd de uitoefening van welke andere rechten van Het Creatiepunt dan ook en zonder dat Het Creatiepunt tot enige schadevergoeding is gehouden.
11.2 De opdrachtgever is verplicht om Het Creatiepunt zo spoedig mogelijk in te lichten betreffende alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht kunnen verhinderen of bemoeilijken;
11.3 Bij het uitblijven van de door de opdrachtgever te verrichten prestatie is Het Creatiepunt gerechtigd haar leveringen en prestaties op te schorten, onverminderd het recht van Het Creatiepunt om nakoming van overeenkomst of schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Rechtskeuze/geschillen

12.1 Alle overeenkomsten met Het Creatiepunt worden geregeerd door het Nederlands recht.
12.2 Geschillen zijn bij uitsluiting onderworpen aan de rechter te Rotterdam.

 

Downloaden Algemene Voorwaarden

20151217 Algemene Voorwaarden Het Creatiepunt

UA-63381914-1